Over ons

Stichting Welzijn Amsterdam Zuidoost, SWAZOOM, is als brede welzijnsorganisatie in 2004 opgericht voor kinderen, jongeren, hun ouders en andere bewoners met de focus op een vrijetijdsaanbod voor kinderen. De focus was gericht op ontmoeting en talentontwikkeling in de buurthuizen. Met de komst van voorscholen voor kinderen van 2 1/2-4 jaar, breidde de aandacht zich uit van het buurthuiswerk naar kansontwikkeling voor het jonge kind.

De 12 peuterspeelzalen en 10 voorschoolgroepen met VVE- programma in 2004 waar in totaal 180 peuters aan konden deelnemen, zijn inmiddels uitgebreid naar 66 groepen voor meer dan 840 peuters. Voor peuters die extra steun nodig hebben, is er een Voorschool Plus en een voorschoolgroep – de Zebra – in het MOC (Medisch Orthopedagogisch Dagcentrum).

Ouders worden door Swazoom gestimuleerd om hun kinderen in hun eigen leefomgeving actief in hun ontwikkeling te ondersteunen. Dankzij de inzet van preventieve methodieken en een passend activiteitenaanbod maakte ook het jongerenwerk na een inkrimping weer groei door.

Naast groei is bovendien hard gewerkt aan de kwaliteit. Swazoom is door de GGD al vanaf 2012 beoordeeld als de hoogst scorende aanbieder van de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) in Amsterdam, als het gaat om de aanvullende kwaliteitseisen. Volgens onafhankelijke onderzoeksbureaus beoordeelden ouders de kwaliteit van de voorscholen en de kwaliteit van de organisatie ten opzichte van andere organisaties uit de branche bovengemiddeld hoog.

Deze kwaliteit heeft Swazoom grotendeels te danken aan een HRM-beleid (personeelsbeleid), dat is gericht op het werven van gekwalificeerd personeel met passie voor het vak. De medewerkers van Swazoom zijn voor de doelgroep herkenbaar. Zij spreken de taal, kennen de cultuur, begrijpen de sociale verhoudingen, kennen de problematiek waar migratie vaak gepaard gaat en zijn op de hoogte van de sociaaleconomische positie van veelal alleenstaande ouders en vluchtelingen- en migrantengezinnen. Deze medewerkers werken in multidisciplinair samengestelde teams, die met een samenhangend aanbod bestaande uit voorscholen, ouderbetrokkenheid, kinder- en jongerenwerk de doelgroep tot volwassenheid volgt en ondersteunt wanneer dat nodig is.

Swazoom doet het niet alleen, maar levert in afstemming en samenwerking met ketenpartners een inhoudelijke bijdrage aan de kwaliteit van de aanwezige pedagogische- en zorginfrastructuur. Daar zijn ook bewonersorganisaties, woningcorporaties, winkeliers en anderen bij betrokken. Door de verschillende leefwerelden met elkaar te verbinden, worden kinderen in Zuidoost meer kansen geboden.

En dat is waar de focus van Swazoom altijd op gericht is: het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen in Amsterdam Zuidoost.

Onze onderwerpen